Zpětný odběr automobilových baterií


Informace o zpětném odběru

Zpětným odběrem se rozumí odebírání automobilových baterii od konečných uživatelů, popřípadě od jiných osob v místech určených výrobcem nebo jejich odebírání posledním prodejcem. Kdy automobilovou baterií se rozumí baterie nebo akumulátor používaný pro automobilové startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel a baterie nebo akumulátory používané ke stejným účelům v jiných výrobcích , pokud zároveň nejsou průmyslovou baterii nebo akumulátorem.

Práva, povinnosti a postupy upravuje zákon č.542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (viz. níže).

Předcházení vzniku odpadu

Ten kdo vyrábí automobilové baterie je povinen je navrhovat a konstruovat tak, aby: 

  • byly snadno demontovatelné
  • v nich obsažené nebezpečné látky  neunikaly do okolí
  • bylo možné z nich nebezpečné látky vyjmout
  • bylo usnadněno jejich využití po ukončení jejich životnosti

Použité materiály mají být co nejvíce recyklovatelné a při výrobě a spotřebě  má být minimalizovaný vznik odpadu.

Po jeho použití má být umožněna jeho oprava, repase nebo renovace- po ukončení životnosti pak maximální recyklace. V případě automobilové baterie recyklujeme tedy olovo, elektrolyt a plasty.

Možnosti  přípravy automobilových baterii k  opětovnému použití

Funkční automobilová baterie je zdrojem elektrické energie generovanou přímou přeměnou chemické energie.  V případě hlubokého vybití dochází ke krystalizaci síranu olovnatého na elektrodách jednotlivých článků baterie – sulfataci. Baterii lze v mnoha případech zachránit a oživit procesem desulfatace – čili rozpuštěním síranu olovnatého pomocí speciální nabíječky, která generuje vysokofrekvenční pulsy. Tyto nabíječky by měly být dostupné v servisech.

Zajištění zpětného odběru

Způsob zajištění zpětného odběru – individuální systém

Individuálním systémem je systém zpětného odběru vytvořený a provozovaný samostatně, svým jménem a na vlastní náklady jedním výrobcem – v tomto případě firmou:

METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o.,  Polanecká 1238/47, 721 00 Ostrava Svinov
DIČ CZ04564286, web: www.metalfaktor-recycling.cz

Zpětný odběr automobilových baterii je prováděn bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úhradu za tento odběr. Tím není dotčena možnost finanční motivace konečného uživatele ve formě úplaty , aby odevzdal výrobek s ukončenou životností do systému zpětného odběru.

Automobilové baterie budou z míst zpětného odběru předány zpracovateli METAL FACTOR RECYCLING s.r.o. prostřednictvím jeho dopravy nebo vlastní přepravou.

Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení míst zpětného odběru olověných akumulátorů a baterii.

Provozovatel sběrného místa není-li zároveň zpracovatelem nesmí zpětně odebraný výrobek rozebírat nebo do něj nějak zasahovat, může odmítnout převzít automobilový akumulátor:

  • poškozený , pouze jeho části nebo pokud obsahuje přidaný odpad
  • jestliže vzhledem k množství a typu výrobků či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti,že jde o akumulátory od konečného uživatele
  • jestliže jde o množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru

Místo zpětného odběru je určeno výrobcem a označeno tabulí:

Veřejné místo zpětného odběru musí být dostupné v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo části. Naše síť míst zpětného odběru je v současné době budována a neustále rozšiřována. V případě nedostupnosti našeho místa zpětného odběru použijte nejbližší místo zpětného odběru jiného výrobce nebo kolektivního systému.

Postavení konečného uživatele v procesu recyklace

Konečným uživatelem je osoba uživajíci automobilovou baterii po dobu její životnosti a než byla odevzdána osobě oprávněné k jejímu převzetí v souladu s platnou legislativou.

Konečný uživatel smí předat automobilovou baterii pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek stanovených zákonem poslednímu prodejci, popřípadě jiné osobě určené výrobcem, nestanoví-li zákon jinak.

Seznam míst zpětného odběru olověných baterii nalezne uživatel na vebových stránkách www.metalfaktor-recycling.cz nebo v Registr míst zpětného odběru spravovaném Ministerstvem životního prostředí ČR.

Škodlivé vlivy – možnost ohrožení životního prostředí

Obsahuje těžké kovy a jejich sloučeniny a nebezpečný žíravý roztok kyseliny sírové. Dojde-li k mechanickému poškození automobilové baterie – havárie, neopatrná manipulace, neoprávněná demontáž může dojít k úniku těchto látek a kontaminaci půdy nebo vod a k ohrožení zdraví nejen živočichů, ale i lidí.

Grafické symboly na autobateriích

Z těchto posledních dvou symbolů jednoznačně vyplývá, že automobilové baterie nesmí být odstraněny, ale recyklovány.

Ze zák. 542/2020Sb. vyplývají rovněž povinnosti  informování konečného uživatele a osvětová činnost –  viz. §13 a §82:

§13 Informování konečného uživatele a osvětová činnost

(1) Výrobce prostřednictvím distributorů zajistí, aby byl konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o způsobu provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

(2) Výrobce je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou na změnu spotřebitelského chování za účelem většího zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru a dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru.

(3) Výrobce je v rámci osvětové činnosti povinen informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o

a) předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,

b) možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,

c) požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených v souladu s tímto zákonem, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, a o negativních dopadech protiprávního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,

d) způsobu zajištění zpětného odběru a

e) dalších skutečnostech, o nichž informují konečné uživatele výrobci na základě § 63 nebo 82.(4) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní podle odstavce 3 a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů

§82 Informace pro konečné uživatele

Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen prostřednictvím posledních prodejců na vlastní náklady písemně informovat konečné uživatele o

a) požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu s tímto zákonem,

b) způsobu zajištění zpětného odběru,

c) úloze konečných uživatelů v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,

d) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí a

e) významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů podle § 80 odst. 1 písm. a) a c).


Seznam míst zpětného odběru

Seznam je neustále doplňován o nová místa a průběžně aktualizován.


Označení míst zpětného odběru

Místa zpětného odběru autobaterií jsou označeny takto:


Zájemci o zřízení místa zpětného odběru

Zájemci o zřízení místa zpětného odběru mohou kontaktovat naše obchodní zástupce:

Tomáš Dudek
obchodní zástupce
tel.: 739 318 871
e-mail: dudek@metalfaktor.cz

Petr Škuta
obchodní zástupce
tel.: 602 113 582
e-mail: skuta@metalfaktor-recycling.cz

zetsluzby.cz
Drcení a třídění materiálů, demolice, zemní práce